preskoči na sadržaj

Osnovna škola Fažana

 > Naslovnica
Vijesti

NATJEČAJ - pomoćnik u nastavu

Autor: Dajana Bogdanović, 16. 7. 2020.

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 4

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020/2021.

Početak rada: 7.9.2020. godine

*tekst natječaja u nastavku

KLASA: 110-01/20-01/21

URBROJ:2168-02-01-20-01

DATUM: 15.07.2020.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., i na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08.,86/09.,92/10., 105/10.,90/11.,16/12. ,86/12., 126/12., 94/13,152/14, 7/17, 68/18), članka 12. Zakona o radu (NN 93/14,127/17) i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Fažana ravnateljica Osnovne škole Fažana kao partner u projektu  raspisuje

 

JAVNI POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 4

 • Mjesto rada: 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2020/21

 

Sati tjedno

1

Osnovna škola Fažana, Puljska cesta 9, 52212 Fažana

4.

23

2

Osnovna škola Fažana, Puljska cesta 9, 52212 Fažana

7.

31

3

Osnovna škola Fažana, Puljska cesta 9, 52212 Fažana

7.

31

4

Osnovna škola Fažana, Puljska cesta 9, 52212 Fažana

8.

29

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020/2021.
 • Početak rada: 7.9.2020. godine

 

 • UVJETI:
 • Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • Završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,86/12.,126/12., Pročišćeni tekst 94/13, 152/14.,7/17.,68/18.,98/19.,64/20.) i Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018.,59/19.,22/20)

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis
 • elektronički zapis o stažu osiguranja (izdaje HZMO)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.  
 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  pri zapošljavanju prema članku.102. stavku 1.i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“,br.121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/ zaposljavanje–843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843) odnosno
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.07.2020. i dostavljaju se na adresu Škole

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA

Puljska cesta 9

52212 Fažana

sa naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Fažana.

 

 

 

                                                                               Ravnateljica

                                                                                   Marijana Starčić,prof.
Tražilica
DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI
Za roditelje
Korisne poveznice

CMS za škole logo
Osnovna škola Fažana / Puljska cesta 9, HR-52212 Fažana / os-fazana.skole.hr / os-fazana@os-fazana.tcloud.hr
preskoči na navigaciju